Biblioteca - IES LLUCMAJOR

Propostes de noves adquisicions per a la Biblioteca


Envia'ns la teva proposta


Dades del document proposat

Tipus de document:  

Títol:  

Autor:


Informació sobre la proposta

Nom i llinatges de la persona que fa la proposta:

Per quin motiu penses que la Biblioteca l'hauria de comprar?